English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

PROTECTING YOUR FAMILY’S HEALTH IS IN YOUR HANDS.

Ugaliin ang paghuhugas ng kamay 20 segundo

WE ARE PASSIONATE ABOUT LANDSCAPING

Magsuot ng facemask tuwing lalabas ng bahay

WE SPECIALIZE IN COMMERCIAL AND RESIDENTIAL LANDSCAPE MAINTENANCE

Sundin ang 1 meter (2 dipa) rule sa #PhysicalDistancing

Pigilan ang pagkalat ng COVID-19! Maghugas ng kamay, huwag hawakan ang iyong mukha, at panatilihin ang distansya n sa pagita ng iyong sarili at sa iba.

Pigilan ang pagkalat ng COVID-19! Maghugas ng kamay, huwag hawakan ang iyong mukha, at panatilihin ang distansya n sa pagita ng iyong sarili at sa iba.

Pigilan ang pagkalat ng COVID-19! Maghugas ng kamay, huwag hawakan ang iyong mukha, at panatilihin ang distansya n sa pagita ng iyong sarili at sa iba.

Mga Update sa COVID-19